„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Oferta

Operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 1 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, Cel 1 KSOW na lata 2014-2020: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Działanie 13 KSOW na lata 2014-2020 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Jemielnica - Gmina Jemielnica.jpeg

W ramach projektu odbyły się dwa bliźniacze szkolenia: I na terenie gminy Dzierżoniów (dodatkowy partner KSOW) - w miejscowości Mościsko, II na terenie gminy Cekcyn – również dodatkowego partnera KSOW.

Każde szkolenie było dwudniowe i obejmowało część wprowadzającą do strategii i do procedur SNW oraz część kreacyjną, poświęconą tworzeniu ofert w ramach SNW. 

W ramach szkoleń dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi każdemu ich uczestnikowi przysługiwały dodatkowe konsultacje. Eksperci udzielili uczestnikom dalszych konsultacji telefonicznych i on-line w zakresie wypełnienia formularza i opracowania scenariuszy podstawowych ofert wsi, w formie:

- sesji telefonicznej dla każdej wsi, 

- konsultacji on-line nadesłanych i wypełnionych formularzy ofert dla każdej wsi.

Projekt zakładał też wydanie folderów promocyjno-informacyjnych opisujących 23 miejscowości objęte strategią Sieci Najciekawszych Wsi oraz założenie serwisu internetowego o SNW.

W ramach przedsięwzięcia powstała już Księga Standardów Marki SNW wraz z identyfikacją wizualną oraz opracowaniem Formularza Standardów Marki. Dokument został przygotowany w ramach wkładu własnego lidera projektu – Stowarzyszenia PSORW (20 000,00 zł).

Realizacja przedsięwzięcia sprawi, że włączone do SNW miejscowości staną się atrakcyjne dla turystów, a także dla samej społeczności lokalnej poszczególnych miejscowości – będą dla nich przestrzenią twórczego spędzania czasu, kontaktu z dziedzictwem i budowania tożsamości. Dzięki realizacji operacji zwiększy się także udział społeczności we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera