„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Dawna brama z herbem i zabudowania gospodarcze.

Dawna brama z herbem i zabudowania gospodarcze.

Na bramie południowej widnieje herb cysterski z napisem MORS odwołujący się do francuskiego klasztoru cysterskiego w Morimond, skąd mnisi przybyli do Jędrzejowa a potem do Rud i Jemielnicy.

Zabudowania gospodarcze położone są na zachód od kościoła i klasztoru. W ich skład wchodził: młyn, browar z piekarnią, mieszkania dla czeladzi i spichlerz.

Młyn stał w pobliżu murów klasztornych już XIV w. Początkowo należał do księcia strzeleckiego Alberta, który w dniu 17 kwietnia 1361r. podarował go cystersom. Mnisi dzierżawili go młynarzom i z tego czerpali korzyść.

 

Spichlerz, w obecnym kształcie, wybudowany został w latach 80. XVIII w. przez opata Eugena Staniczkę. Służył głownie do magazynowania ziarna, po wymłóceniu zboża. Budynek dawnego spichlerza, dwukondygnacyjny, przekryty dachem dwuspadowym, o pokryciu ceramicznym. Składa się on z dwóch części- pierwsza południowa, będąca pierwotnie magazynem zboża, posiada typowe dla tego typu zabudowań prostokątne, niewielkie otwory w murze, umożliwiające cyrkulację powietrza wewnątrz obiektu a tym samym bezpieczne osuszenie znajdującego się w nim ziarna. Otwory te, dzielą elewację na trzy pasy oraz wyznaczają jej ośmioosiowy podział. Są tym samym jedynymi podziałami artykulacyjnymi na tej części fasady. Drugim fragmentem jest dawny dom czeladzi. Budynek dwukondygnacyjny posiadający od strony wschodniej czteroosiowy podział. W części parterowej znajdują się dwa okna oraz dwoje drzwi, natomiast na piętrze rząd czterech okien. Elewacja zachodnia o podziale czteroosiowym, wyznaczonym przez dwa pasy okien. Budynki dawnego młyna oraz browaru, są ze sobą połączone, łączą się także z zabudowaniami spichlerza. Są to obiekty dwukondygnacyjne, usytuowane w północno- zachodniej części kompleksu nad kanałem młyńskim. Przekryte są dachem dwuspadowym z półszczytem, pokrytym, jak we wcześniej opisanych zabudowaniach klasztornych, dachówką ceramiczną. Siedmioosiowa elewacja wschodnia, z elewacją młyna, wysuniętą przed lico całości, ma symetryczną kompozycję, załamaną na łączeniu browaru ze spichlerzem. Pasy okien, dzielą ją na trzy części w parterze browaru, znajduje się wejście do obiektu.   

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera