„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Swołowo na drodze do Odkryć.jpeg

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Gotycki, murowany z cegły kościół wybudowano prawdo­podobnie pod koniec XIV lub na początku XV w. Wzniesiony został na fundamencie z kamienia polnego i oparty na planie prostokąta z przylegającą od zachodu wieżą na planie kwadratu. Pierwotnie obiekt posiadał przykryty dwuspadowym dachem dwuprzęsłowy korpus, którego wschodni szczyt wieńczyło sześć blend. Natomiast wieża nakryta była zdwojonym dachem namiotowym. W późniejszym okresie dostawiono do szczytu poligonalną apsydę, którą wraz z upływem czasu rozebrano, a tworząc w jej miejsce dwa otwory okienne. Chełm średnio­wiecznej wieży aż do chwili obecnej wieńczy metalowa chorą­giew z oznaczeniem roku 1618 (data ta może łączyć się z odbu­dową kościoła po pożarze, który przypuszczalnie miał miejsce w 1610 r.). Nie jest pewnym, choć wysoce prawdopodobnym, iż w XVII lub XVIII w. do południowej ściany kościoła dosta­wiono szkieletową zakrystię i kaplicę, a także zmniejszono roz­miar i kształt otworów okiennych w ścianie północnej. W dru­giej połowie XIX w., wraz z rozwojem wsi, rozbudowano kościół poddając go jednocześnie otynkowaniu. Wówczas to powięk­szono korpus o jedno przęsło w kierunku wschodnim, a także zamieniono szkieletowe przybudówki na murowane. Nowemu wschodniemu szczytowi nadano formę zbliżoną do pierwotnej i dodatkowo odtworzono apsydę nadając jej kształt nawiązu­jący do poprzedniego. Z opisywaną rozbudową wiąże się rów­nież wprowadzenie do wnętrza stropu belkowo-wsuwkowego oraz dwóch niezależnych empor. Do początku XX w. w wieży kościelnej znajdowały się dwa dzwony wykonane przez znane pomorskie warsztaty ludwisarskie. Pierwszy z nich, pochodzą­cy z pracowni Johanna Meyera z Kołobrzegu, nosił inskrypcję: „Dzięki łasce Bożej odlał mnie Johann Meyer w Kołobrzegu i Słupsku 1764”. Drugi dzwon natomiast powstał w pracowni Szczecinieckiej J. M. Meyera i posiadał epigraf: „Odlał mnie J. M. Meyer w Szczecinku roku 1788”. W 1923 r. zdemontowa­no dotychczasowe dzwony, a w ich miejscu zawisły dwa nowe ufundowane przez mieszkańców wsi. Dzwon z 1788 r. w póź­niejszym okresie trafił do Wolfenbüttel w Niemczech.

Punkt 4 - Kościół.jpeg
Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera